گل اول پاری سن ژرمن به لیون توسط لیونل مسی در دقیقه 5 زده شد.

By admin