خداداد افشاریان در خصوص نظر حمید استیلی در برکناری اسکوچیچ چه بوده است توضیحاتی را داد.

By admin