در بازدید وزیر کشور از پایانه های مرزی ایران در مرزخسروی و طی درخواست از وزارت دفاع، تعداد ۲۰ هزار کارتن اقلام خوراکی با دستور وزیر دفاع تأمین و بین زائران توزیع شد.

By admin