کیفیت ورق گرم فولاد مبارکه با ارتقای دانش و مهارت بازرسان کنترل کیفی خط نورد گرم افزایش یافت.

By admin