شرکت هایی که هرگونه فعالیت اقتصادی از جمله خرید و فروش و واردات و صادرات دارند براساس بند ۲ اساسنامه به عنوان شرکت بازرگانی شناخته می شوند. شرکت هایی که در این حوزه ها فعالیت می کنند باید اقدام به ثبت شرکت بازرگانی کنند که این کار مراحل مختلفی دارد.

By admin