مهندس رضا حدایدان مالک باشگاه نساجی مازندران، با حضور در محل اقامت این تیم، به حمید مطهری و شاگردانش روحیه داد.

By admin