قهرمانان جدید احتمالا فقط از طریق بتل پس به Overwatch 2 اضافه خواهند شد

طبق گزارش‌های جدید، احتمال اینکه بازیکنان Overwatch 2 تنها ازطریق بتل پس بتوانند قهرمانان جدید را باز کنند، وجود دارد.

By admin