سخنگوی دستگاه دیپلماسی به این کشورها توصیه کرد به جای تکرار اتهامات های تکراری و بی ارزش، به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم ستمدیده فلسطین تمرکز کنند.

By admin