فلسفه در بازی‌های ویدئویی: به‌سوی خود چیزها

فلسفه در بازی‌های ویدئویی به تحلیل تجربه بازیکنان می‌پردازد و به توسعه‌دهندگان بازی نیز کمک می‌کند.

By admin