سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: ‌عزت، اقتدار و امنیت ایران اسلامی در سایه حکمت رهبر معظم و پیوند میان میدان و دیپلماسی تثبیت شد.

By admin