نماینده شیراز و زرقان با انتقاد از سیاست های اشتباه آموزشی در نظام تعلیم و تربیت کشور تأکید کرد: لشکر بیکاران امروز کشور، نتیجه آموزش هایی است که مهارت محور نبوده است.

By admin