معاون سیما در حکمی، دکتر حسین کرمی را به عنوان مشاور خود منصوب کرد.

By admin