مندلا ماندلا که جهت دریافت جایزه خویش در مراسم برندگان جایزه حقوق بشر اسلامی به تهران سفر کرده است، با ُ وزیر امورخارجه دیدار کرد.

By admin