کاروان کاراته کرمانشاه به رغم داوری ضعیف در قسمت دختران با دو مدال و در بخش آقایان با شش مدال رنگارنگ از مسابقات قهرمانی کشور با دست پر به خانه بازگشت.

By admin