مناسبات حمل و نقل و ترانزیت جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مشترک‌المنافع در سفر رئیس شورای بین دولتی مدیریت راه سازمان مذکور به تهران مورد بررسی قرار گرفت.

By admin