بسیاری از شهرهای تونس در سال‌های آینده خالی از سکنه خواهند شد، زیرا ساکنان آن‌ها نمی‌توانند در جایی که حتی ضروری‌ترین نیازها را دارند زنده بمانند. زندگی، یعنی آب، که وجود ندارد.

By admin