رئیس اسکودا گفت: آزمون وکالت به خوبی برگزار شد، در این آزمون هیچ مشکلی نداشتیم و آزمون در امنیت کامل برگزار شد.

By admin