مقام‌های عراقی نیروهای امنیتی را برای حفظ امنیت در منطقه سبز بغداد مستقر کرده اند.

By admin