معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، علت درگیری روز چهارشنبه در مرز با افغانستان را توجیه نبودن نیروهای افغانستانی به حدود و جغرافیای مرزی با ایران دانست.

By admin