ساخت فیلم Creed جدید براساس شخصیت دولف لاندگرن

اسپین‌آفی براساس فیلم Creed و شخصیت دراگو در دست ساخت است و نویسنده‌ای برای نوشتن فیلمنامه این پروژه استخدام شده است.

By admin