نماینده مردم شیروان در مجلس گفت: وزیر بهداشت و درمان! این وزارتخانه نیاز به مدیران عملیاتی، انقلابی و میدانی دارد لذا انتصاب مدیران چرتی و صندلی نشین مشکلات حوزه بهداشت و درمان را مضاعف می کند که باید تدبیر کنید.

By admin