مدیرکل آب و فاضلاب استان قم با بیان این که بارش های اخیر در استان قم خسارت خاصی به همراه نداشت، گفت: بخش عمده ای از بارش های اخیر، در پایین دست استان بود که به سمت منطقه قمرود و حوض سلطان رفته و برای آن منطقه خوب بوده است.

By admin