مشاور کمیسیون بهداشت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت گفت:افزایش حاشیه نشینی در شهر رشت حاصل رشد نامتوازن و لجام گسیختگی و عدم پیوند عدالت اجتماعی و عدالت فضایی رهیافت ، توزیع نامتعادل در ارائه خدمات شهری و… است

By admin