دیزاین دربازی‌های ویدئویی: مؤلفان مشترک

دیزاین یک بازی، فعالیتی گروهی است که افراد مختلف در فرایند خلق محصول همکاری می‌کنند.

By admin