فرماندار رشت با بیان این مطلب که با توجه به معذورات بافت شهری، ادامه استقرار برخی صنوف در مکان فعلی امکان پذیر نمی باشد، اظهار داشت: ضروری است تا دستگاه های مربوطه نسبت به تسریع در مراحل انتقال میادین تره بار رشت به مکان جدید اقدام کنند.

By admin