رییس مرکز تحقیقات و نوآوری سازمان اتکا با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید، دانش بنیان و اشتغال افرینی نامگذاری کرده اند، گفت: این رویداد با هدف شناسایی ظرفیت ها و شرکت های دانش بنیان و به منظور هوشمندسازی و افزایش بهره وری از تولید تا مصرف برگزار شد.

By admin