وزیر خارجه روسیه در دومین ایستگاه تور آفریقایی خود وارد کنگو شد.

By admin