قرارگیری ریک و مورتی به همراه لبران جیمز در فهرست مبارزهای MultiVersus

بازی MultiVersus نخستین فصل خود را با افزودن لبران جیمز و ریک و مورتی به فهرست کاراکترها آغاز خواهد کرد.

By admin