«انجمن حقوق‌شناسی»، مؤسسه فرهنگی هنری «حقوق و هنر» و «خانه اندیشمندان علوم انسانی» طی مراسمی با اهدای سپاس نامه از رضا دُرمیشیان برای ساخت فیلم «مجبوریم» تقدیر کردند.

By admin